Takrar Rehne Dijiaye

Bosa-E-Rukhsar par Takrar Rehne Dijiaye...!
Lijiaye ya Dijiaye, Inkar Rehne Dijiaye,,,

Search This Blog